V.ụ t.ử v.ong sau khi n.âng ng.ực: Bá.c sĩ giả giấy tờ hành nghề

Chia sẽ

v.ụ t.ử v.ong sau khi n.âng ng.ực: Bá.c sĩ giả giấy tờ hành nghề

Bá.c sĩ này cũng chính là bá.c sĩ ph.ẫu th.uật hút mỡ bụng cho th.ai ph.ụ tại BV Th.ẩm m.ỹ e.mcas TP.HCM. qu.yết đ.ịnh gi.ả m.ạo có hiệu lực từ năm 2017.

l.iên qu.an v.ụ việc B.ệnh nh.ân t.ử v.ong sau khi n.âng ng.ực tại BV Th.ẩm m.ỹ e.mcas (phường 12, quận 10, TP.HCM) mới đây, S.ở Y t.ế TP.HCM đã v.ào c.uộc x.á.c minh và gửi văn bản cho S.ở Y t.ế tỉnh Đồng Nai. Theo đó, S.ở Y t.ế TP.HCM đ.ề ngh.ị rà soát th.ô.ng tin c.ơ qu.an này cấp qu.yết đ.ịnh bổ sung phạm vi hoạt đ.ộng chuyên môn kh.ám ch.ữa b.ệnh t.ạo h.ình Th.ẩm m.ỹ cho BS Đinh Viết Hưng (49 t.uổi, ngụ quận 9, TP.HCM) vào ngày 20-4-2017. Được biết đây là bá.c sĩ trực tiếp ph.ẫu th.uật đặt túi ng.ực cho B.ệnh nh.ân.

Vào chiều 1-11, BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc S.ở Y t.ế tỉnh Đồng Nai, cho biết qua rà soát và x.á.c minh th.ô.ng tin trên giấy phép hành nghề, Thanh tra S.ở Y t.ế tỉnh Đồng Nai đã có văn bản trả lời S.ở Y t.ế TP.HCM vào ngày 22-10. Theo đó, Thanh tra S.ở Y t.ế tỉnh Đồng Nai khẳng định giấy phép do S.ở Y t.ế tỉnh Đồng Nai cấp cho BS Đinh Viết Hưng là hoàn toàn gi.ả m.ạo.

Văn bản Thanh tra S.ở Y t.ế tỉnh Đồng Nai khẳng định kh.ô.ng cấp bất kỳ qu.yết đ.ịnh bổ sung nào cho ô.ng Đinh Viết Hưng. qu.yết đ.ịnh có d.ấu h.iệu gi.ả m.ạo. Cụ thể, qua k.iểm tr.a, rà soát h.ồ s.ơ của cá.c c.á nh.ân xin cấp chứng chỉ hành nghề, xin cấp bổ sung phạm vi hành nghề kh.ô.ng có h.ồ s.ơ tên Đinh Viết Hưng. Như vậy, S.ở Y t.ế tỉnh Đồng Nai chưa tiếp nh.ận và x.ử l.ý h.ồ s.ơ mang tên Đinh Viết Hưng. Ngoài ra, qu.yết đ.ịnh có nhiều chi tiết gi.ả m.ạo khá.c như số qu.yết đ.ịnh, th.ẩm qu.yền xét đ.ề ngh.ị cấp qu.yết đ.ịnh, kh.ô.ng có chữ ký nháy của trưởng phòng quản lý hành nghề. c.on dấu của S.ở Y t.ế tỉnh Đồng Nai và chữ ký của Giám đốc Huỳnh Minh Hoàn trên qu.yết đ.ịnh là hoàn toàn gi.ả m.ạo. Ông Hoàn hiện nay đã về hưu.

v.ụ t.ử v.ong sau khi n.âng ng.ực: Bá.c sĩ giả giấy tờ hành nghề - ảnh 1BV Th.ẩm m.ỹ e.mcas, nơi BS Đinh Viết Hưng hợp tá.c chuyên môn. Ảnh: HL.  Ảnh nhỏ: Văn bản của S.ở Y t.ế tỉnh Đồng Nai trả lời S.ở Y t.ế TP.HCM về qu.yết đ.ịnh gi.ả m.ạo của BS Đinh Viết Hưng.

BS Đinh Viết Hưng được BV Th.ẩm m.ỹ e.mcas cho biết là bá.c sĩ hợp tá.c chuyên môn với cơ sở này. Sau v.ụ việc B.ệnh nh.ân n.âng ng.ực b.ị t.ử v.ong, BV Th.ẩm m.ỹ e.mcas th.ô.ng tin BS Đinh Viết Hưng có chứng chỉ hành nghề ph.ẫu th.uật Th.ẩm m.ỹ. Khi v.ụ việc chưa lắng xuống và chờ k.ết l.uận của hội đồng chuyên môn của S.ở Y t.ế TP.HCM, BS Đinh Viết Hưng t.iếp t.ục b.ị B.ệnh nh.ân ĐTNA (28 t.uổi, ngụ Hà Nội) t.ố c.áo ph.ẫu th.uật hút mỡ bụng khi đang m.ang th.ai được khoảng b.ốn tuần.

S.ở Y t.ế TP sẽ x.ử l.ý qu.yết l.iệt

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc S.ở Y t.ế TP.HCM, cho biết S.ở Y t.ế TP sẽ x.ử l.ý qu.yết l.iệt. Hiện tại thanh tra sở này đã t.ạm gi.ữ chứng chỉ hành nghề của BS Đinh Viết Hưng. Trong thời gian này, BS Hưng kh.ô.ng được phép hành nghề. Đồng thời sở đã tiến hành x.á.c minh ai cho phép BS Đinh Viết Hưng ph.ẫu th.uật Th.ẩm m.ỹ khi chỉ được cấp phép phạm vi chuyên môn ch.ấn th.ương chỉnh hình.

Ngoài ra, trong hệ thống tra c.ứu của S.ở Y t.ế TP.HCM, BS Đinh Viết Hưng có số chứng chỉ hành nghề 009047/HCM-CCHN, ngày cấp 24-5-2013, lĩnh vực kh.ám B.ệnh, ch.ữa b.ệnh chuyên kh.oa ch.ấn th.ương chỉnh hình, c.ô.ng tá.c tại BV Th.ẩm m.ỹ Kangn.am (quận 3, TP.HCM).

l.iên qu.an v.ụ việc, b.à Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chá.nh Văn phòng S.ở Y t.ế TP.HCM, cho biết Thanh tra sở đang ph.ối h.ợp với CA TP.HCM t.iếp t.ục x.á.c minh việc sử d.ụng giấy tờ giả của BS Đinh Viết Hưng.

Lập hội đồng chuyên môn x.á.c minh b.a s.ự c.ố liên tục

l.iên qu.an b.a v.ụ việc B.ệnh nh.ân gặp s.ự c.ố liên tiếp sau ph.ẫu th.uật tại TP.HCM, Thanh tra S.ở Y t.ế TP đã v.ào c.uộc, niêm phong h.ồ s.ơ và ph.ối h.ợp với cá.c cơ qu.an ch.ức năng tiến hành x.á.c minh. Đối với hai v.ụ việc B.ệnh nh.ân t.ử v.ong sau khi căng da mặt và n.âng ng.ực, S.ở Y t.ế TP cho biết đã lập hội đồng chuyên môn và hiện chưa c.ô.ng b.ố k.ết l.uận.

HOÀNG LAN

Nguồn: plo.vn

Chia sẽ