V.ụ Nhật Cường: b.ắt cựu PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Chia sẽ

Cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Tiến Học và 2 ng.ười khá.c b.ị kh.ởi t.ố, b.ắt t.ạm gi.am về t.ội v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về đấu thầu g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng.

Ngày 29/11, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a (C03, Bộ CA) kh.ởi t.ố bổ sung v.ụ á.n h.ình s.ự về t.ội v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về đấu thầu g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng, x.ảy r.a tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và cá.c đ.ơn v.ị có l.iên qu.an.

Cùng ngày, C03 kh.ởi t.ố b.ị c.an, lệnh b.ắt t.ạm gi.am 3 b.ị c.an về t.ội v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về đấu thầu g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng, theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật h.ình s.ự.

b.a b.ị c.an gồm: Nguyễn Tiến Học (cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh c.ô.ng ty TNHH Đầu tư và phát triển Đô.ng Kinh).

Vu Nhat Cuong: b.at cuu PGD So Ke hoach va Dau tu Ha Noi hinh anh 1 Từ trái sang: Nguyễn Tiến Học, Phạm Thị Kim Tuyến và Lê Duy Tuấn. Ảnh: Bộ CA.

Bên cạnh đó, Cục C03 cũng kh.ởi t.ố bổ sung b.ị c.an Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc c.ô.ng ty Nhật Cường, đang b.ị tr.uy n.ã). Cá.c qu.yết đ.ịnh trên đã được VKSND t.ối cao ph.ê ch.uẩn.

c.ơ qu.an đ.iều tr.a đang tập trung mở rộng v.ụ á.n, l.àm r.õ t.ính ch.ất, v.ai trò, hành v.i ph.ạm t.ội của cá.c b.ị c.an và ng.ười l.iên qu.an; th.u gi.ữ vật chứng và x.á.c minh th.u h.ồi, kê biên triệt để t.ài s.ản cho Nhà nước.

Đây là b.iện ph.áp t.ố t.ụng thuộc giai đoạn đ.iều tr.a mở rộng v.ụ á.n l.iên qu.an đến c.ô.ng ty TNHH Thương mại và Dịch v.ụ kỹ thuật Nhật Cường, c.ô.ng ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software).

v.ụ á.n thuộc diện th.eo d.õi, chỉ đạo của b.an Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống th.am nh.ũng.

Trước đó, ngày 14/5, C03 kh.ởi t.ố và lệnh b.ắt t.ạm gi.am Bùi Quang Huy cùng 8 b.ị c.an về cá.c t.ội b.uôn l.ậu và v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về kế toá.n g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng.

Tuy nhiên, từ lúc CA kh.ám x.ét đến khi kh.ởi t.ố thì Huy kh.ô.ng có mặt ở nơi cư trú. Giữa thá.ng 5, C03 r.a l.ệnh tr.uy n.ã toàn quốc đối với Huy.

Cuối thá.ng 9, Interpol đưa Bùi Quang Huy vào danh sá.ch tr.uy n.ã đỏ. Bộ CA cũng đ.ề ngh.ị cá.c nước Asean ph.ối h.ợp để tr.uy n.ã, nếu b.ắt được sẽ trao tr.ả v.ề Việt n.am.

Trong số cá.c b.ị c.an, có nhiều ng.ười từng là l.ãnh đ.ạo Nhật Cường, như: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính); Kế toá.n trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng; Phó TGĐ Trần Ngọc Ánh và Giám đốc kinh doanh Đỗ Quốc Huy.

Ngoài 9 ng.ười trên, c.ơ qu.an đ.iều tr.a còn tr.uy n.ã thêm Ngô Xuân Sử (Giám đốc kinh doanh c.ô.ng ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) – ng.ười b.ị c.áo b.uộc giữ v.ai trò đ.ồng ph.ạm về t.ội b.uôn l.ậu.

Ngày 10/7, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ CA kh.ởi t.ố bổ sung Bùi Quang Huy về t.ội Rửa tiền.

Vu Nhat Cuong: b.at cuu PGD So Ke hoach va Dau tu Ha Noi hinh anh 2 Sau khi ô.ng chủ b.ị tr.uy n.ã, h.àng l.oạt cửa hàng của Nhật Cường Mobile ng.ừng hoạt đ.ộng. Ảnh: Q.T.

c.ảnh s.át x.á.c định ngoài c.ầm đ.ầu đ.ường d.ây b.uôn l.ậu có t.ổ ch.ức, xuyên quốc gia, Huy còn sử d.ụng 2 hệ thống sổ sá.ch kế toá.n tài chính để ngoài sổ sá.ch hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Mở rộng đ.iều tr.a, C03 còn ph.át h.iện Bùi Quang Huy sử d.ụng tiền do ph.ạm t.ội b.uôn l.ậu đ.ưa v.ào c.ô.ng ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt đ.ộng kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi.

Hô.m 24/7, Bộ CA đã gửi văn bản cho ch.ủ t.ịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đ.ề ngh.ị đôn đốc chỉ đạo c.ung c.ấp th.ô.ng tin, tài liệu phục v.ụ đ.iều tr.a v.ụ á.n.

Ông Chung sau đó chỉ đạo Sở Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng cá.c đ.ơn v.ị l.iên qu.an có kế hoạch ph.ối h.ợp, c.ung c.ấp th.ô.ng tin theo đ.ề ngh.ị của c.ảnh s.át.

Nguồn: News.zing.vn

 

Chia sẽ