Thiết b.ị thị Tr.ường bá.n 1,3 tỷ CDC n.âng кнốиɢ lên 7 tỷ để đúт тúι

Chia sẽ

Phó gi.áo s.ư, t.iến s.ĩ Nguyễn Nhật Cảm – giám đốc Trung tâm k.iểm s.oát b.ệ.n.h t.ậ.t Hà Nội (CDC) – b.ị k.h.ở.i t.ố, bă’t t.ạ.m g.i.a.m để đ.iều tr.a về những s.ai ph.ạm xung quanh quá trình mua sắm máy xét ngh.iệm C.o.v.i.d-19.

Ngày 22-4, c.ơ qu.an cảnh s.á.t đ.iều tr.a Bộ CA đã ra quyê’t định k.h.ở.i t.ố v.ụ a’n h.ình s.ự “v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về đấu thầu g.ây h.ậu qu.ả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g” x.ảy r.a tại Trung tâm k.iểm s.oát b.ệ.n.h t.ậ.t (CDC) thành phố Hà Nội thuộc S.ở Y t.ế Hà Nội, c.ô.ng ty c.ổ phần định giá và bá.n đấu giá t.ài s.ản Nhân Thành, c.ô.ng ty TNHH Vật tư kh.oa học và t.h.ư.ơ.n.g mại Việt n.am (MST) và cá.c đ.ơn v.ị l.iên qu.an.

Ông Nguyễn Nhật Cảm – giám đốc Trung tâm k.iểm s.oát b.ệ.n.h t.ậ.t Hà Nội – Ảnh: XUÂN LONGÔng Nguyễn Nhật Cảm – giám đốc Trung tâm k.iểm s.oát b.ệ.n.h t.ậ.t Hà Nội – Ảnh: XUÂN LONG

c.ơ qu.an đ.iều tr.a ra quyê’t định k.h.ở.i t.ố b.ị c.an, lệnh kh.ám x.ét và lệnh bă’t b.ị c.an để t.ạ.m g.i.a.m, áp d.ụng cá.c biện pha’p ng.ăn ch.ặn về t.ội v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về đấu thầu g.ây h.ậu qu.ả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g đối với Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc CDC Hà Nội; Nguyễn Vũ Hà Thanh, trưởng phòng tài chính kế toá.n; Lê Xuân Tuấn, nhân viên phòng tài chính kế toá.n; Đào Thế Vinh, giám đốc c.ô.ng ty TNHH Vật tư kh.oa học và t.h.ư.ơ.n.g mại Việt n.am (MST); Nguyễn Trần Duy, tổng giám đốc c.ô.ng ty c.ổ phần định giá và bá.n đấu giá t.ài s.ản Nhân Thành; Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên c.ô.ng ty TNHH pha’t triển kh.oa học Vitech; Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên c.ô.ng ty TNHH thiết b.ị y tế Phương Đô.ng.

Kết quả đ.iều tr.a b.an đ.ầu x.á.c định với v.ai trò là giám đốc của CDC Hà Nội, ô.ng Cảm có một số s.ai ph.ạm trong quá trình mua sắm máy xét ngh.iệm C.o.v.i.d-19.

c.ơ qu.an đ.iều tr.a cũng đã triệu tập một số cá.n bộ của CDC Hà Nội để l.àm r.õ v.ai trò l.iên qu.an trong v.ụ a’n.

Trước đó, ô.ng Nguyễn Đức Chung – ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội, x.á.c nh.ận th.ô.ng tin Cục cảnh s.á.t đ.iều tr.a t.ội ph.ạm về t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, kinh tế, b.u.ô.n l.ậ.u (C03) của Bộ CA đã mời một số cá.n bộ của CDC Hà Nội  làm việc xung quanh quá trình mua sắm máy xét ngh.iệm C.o.v.i.d-19.

Theo ô.ng Chung, thời gian qua, b.an chỉ đạo ph.òng ch.ống dịch của Hà Nội đã chỉ đạo CA thành phố và ngành c.ô.ng t.h.ư.ơ.n.g thường xuyên đi k.iểm tr.a, x,ử lý những đ.ơn v.ị c.ung c.ấp trang thiết b.ị tăng giá. Tuy nhiên có nhiều d.ấu h.iệu t.ình tr.ạng tăng giá vẫn diễn ra. Kh.ô.ng loại trừ có s.ai s.ót của cá.c đ.ơn v.ị mua sắm và CDC Hà Nội.

“Quan điểm của th.ường tr.ực Th.ành ủ.y, B.í th.ư Th.ành ủ.y và b.an chỉ đạo là cá.c Tr.ường hợp v.i ph.ạm phải được đ.iều tr.a x,ử lý ngh.iêm, kh.ô.ng nương nhẹ bất cứ Tr.ường hợp nào.

Trong điều kiện dịch вệин mà v.i ph.ạm thì phải là t.ình t.iết tăng n.ặng. Trên cơ sở b.áo c.áo của S.ở Y t.ế, thành phố sẽ có văn bản kiến nghị cơ qu.an ch.ức năng đ.iều tr.a l.àm r.õ, k.ết l.uận. Nếu có s.ai ph.ạm sẽ x,ử lý ngh.iêm để làm gương” – ô.ng Chung nói.

tr.ụ s.ở Trung tâm k.iểm s.oát b.ệ.n.h t.ậ.t Hà Nội – Ảnh: n.am TRẦNtr.ụ s.ở Trung tâm k.iểm s.oát b.ệ.n.h t.ậ.t Hà Nội – Ảnh: n.am TRẦN

Theo th.ô.ng tin của t.uổi tr.ẻ, thời gian vừa qua CDC Hà Nội có mua thêm một hệ thống xét ngh.iệm realt.ime PCR, do số lượng mẫu ngh.i инιễм C.o.v.i.d-19 cần xét ngh.iệm gia tăng (Hà Nội đã có 2 máy tương tự, một đ.ơn v.ị đối tá.c cũng cho mượn 6 máy), đủ khả năng xét ngh.iệm 2.000 – 2.500 mẫu/ngày (ch.ạy 24/24 giờ).

Về giá thành thiết b.ị, loại Hà Nội đã mua là hệ thống b.ao gồm đầy đủ cá.c máy kèm theo như máy tá.ch chiết mẫu, máy phân tích mẫu (realt.ime PCR) khoảng 7 tỉ đồng.

Trong khi đó, một nhà c.ung c.ấp thiết b.ị xét ngh.iệm vào loại lớn trên thị Tr.ường cho biết giá một hệ thống xét ngh.iệm như thế này kh.ô.ng quá 4 tỉ đồng.

“Chúng tôi đang bá.n máy realt.ime PCR khoảng 1,3 tỉ đồng, máy tá.ch chiết mẫu có loại tự đ.ộng và loại tá.ch bằng tay, loại tự đ.ộng có 96 giếng – nhiều giếng nhất, khoảng 2,4 tỉ đồng, số còn l.ại dành cho tủ a.n t.oàn sinh học 180 – 300 triệu. Mức giá này đã b.ao gồm lợi nhuận của nhà c.ung c.ấp và chi phí bảo hành, bảo trì về sau” – vị này cho biết.

Ông Nguyễn Nhật Cảm (SN 1963, là PGS.TS.BS) được UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm k.iểm s.oát b.ệ.n.h t.ậ.t thành phố trực thuộc S.ở Y t.ế vào thá.ng 9/2018. Trước khi được bổ nhiệm ô.ng Cảm giữ chức Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng và năm 2017 đã có nhiều đ.ơn thư t.ố c.á.o s.ai ph.ạm của ô.ng Cảm, trong đó có những khoản thu nhập bất thường.

Trung k.iểm s.oát b.ệ.n.h t.ậ.t Hà Nội có ch.ức n.ăng nhiệm v.ụ là ch.ịu trá.ch nhiệm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và triển kh.ai th.ực h.iện cá.c hoạt đ.ộng chuyên môn về c.ô.ng tá.c y tế dự phòng trên địa b.àn thành phố Hà Nội, trên cơ sở định hướng chiê’n lược của Bộ Y tế, chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, S.ở Y t.ế và tình hình thực tế tại thành phố Hà Nội. Trung tâm hoạt đ.ộng vì sức khoẻ của cộng đồng dân cư trên toàn địa b.àn thành phố Hà Nội, với mục tiêu giảm tỷ lệ mắc, ch.ê’t do cá.c dịch, вệин, truyền инιễм, kh.ô.ng truyền инιễм với toàn bộ ng.ười dân, giảm thiểu tá.c h.ại kinh tế, sức khoẻ, thời gian do dịch вệин g.ây ra, th.ô.ng qua cá.c hoạt đ.ộng dự phòng tích cực, chủ đ.ộng là chủ yếu.

Nguồn: .https://tinnongnews.com/thiet-bi-thi-truong-ban-13-ty-cdc-nang-%d0%ba%d0%bdo%d0%b8%c9%a2-len-7-ty-de-du%d1%82-%d1%82u%ce%b9.html?

Chia sẽ