Ông Nguyễn Đức Chung bị b.ắt

Bộ Công an vừa kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung để đ.iều tr.a về h.ành v.i ch.iếm đ.oạt tài liệu bí mật Nhà nước. Ngày 28/8, Cơ quan An ninh đ.iều tr.a Bộ Công an đã ra quyết định kh.ởi t.ố b.ị c.an, lệnh b.ắt tạm giam ông Nguyễn Đức […]

V.ụ t.ử v.ong sau khi n.âng ng.ực: Bá.c sĩ giả giấy tờ hành nghề

Bá.c sĩ này cũng chính là bá.c sĩ ph.ẫu th.uật hút mỡ bụng cho th.ai ph.ụ tại BV Th.ẩm m.ỹ e.mcas TP.HCM. qu.yết đ.ịnh gi.ả m.ạo có hiệu lực từ năm 2017. l.iên qu.an v.ụ việc B.ệnh nh.ân t.ử v.ong sau khi n.âng ng.ực tại BV Th.ẩm m.ỹ e.mcas (phường 12, quận 10, TP.HCM) mới […]

B.é g.ái 14 thá.ng t.uổi b.ầm t.ím mặt sau ngày đi học đ.ầu tiên

Sau ngày đi học đ.ầu tiên tại cơ sở mầm non tư thục, b.é g.ái 14 thá.ng t.uổi có một số v.ết bầm ở mặt. Ngày 24-10, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT thị tr.ấn a.n Dương x.á.c minh l.àm r.õ việc ch.áu ĐCLĐ (14 thá.ng t.uổi) có […]