Ông Nguyễn Đức Chung bị b.ắt

Bộ Công an vừa kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung để đ.iều tr.a về h.ành v.i ch.iếm đ.oạt tài liệu bí mật Nhà nước. Ngày 28/8, Cơ quan An ninh đ.iều tr.a Bộ Công an đã ra quyết định kh.ởi t.ố b.ị c.an, lệnh b.ắt tạm giam ông Nguyễn Đức […]

X.e.m x.ét trá.ch nhiệm của cửa khẩu Nội b.ài khi để Nguyễn Hồng Nhung lọt qua hệ thống κιểм ᴅịcн sân b.ay

Khi N.H.N. về nước, cửa khẩu Nội b.ài đã th.ực h.iện kh.ai b.áo y tế đối với hành khá.ch trở về từ Italy. N. đã kh.ai b.áo kh.ô.ng trung thực d.ẫn đ.ến việc sân b.ay bỏ lọt b.ệ.n.h nhân. Trao đổi với Zing.vn, bá.c sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm k.iểm s.oát b.ệ.n.h […]