Kh.oa học cố chứng minh linh hồn có thật

Cá.c nhà triết học, kh.oa học từ b.ao đời này vẫn luôn đau đ.áu một câu hỏi “Liệu c.on ng.ười thực sự có linh hồn?” Bạn đã b.ao giờ tự hỏi bản thân m.ình là điều gì đó, một ai đó ở tiền kiếp? Liệu tiền kiếp có thực sự tồn tại? Linh hồn được […]