Lấy quốc tịch Cyprus: Tổ quốc ở nơi đâu trong lòng anh?

Sự thật đã rõ ràng! Người trong cuộc cũng đã thừa nhận: ông Phạm Phú Quốc, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã có quốc tịch nước Cộng hòa Cyprus từ năm 2018! Trước khi có kết luận chính thức của cá.c cơ quan hữu quan, những tr.anh […]