Ông Nguyễn Đức Chung bị b.ắt

Bộ Công an vừa kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung để đ.iều tr.a về h.ành v.i ch.iếm đ.oạt tài liệu bí mật Nhà nước. Ngày 28/8, Cơ quan An ninh đ.iều tr.a Bộ Công an đã ra quyết định kh.ởi t.ố b.ị c.an, lệnh b.ắt tạm giam ông Nguyễn Đức […]

V.ụ Nhật Cường: b.ắt cựu PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Tiến Học và 2 ng.ười khá.c b.ị kh.ởi t.ố, b.ắt t.ạm gi.am về t.ội v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về đấu thầu g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng. Ngày 29/11, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a (C03, Bộ CA) kh.ởi t.ố bổ sung v.ụ […]