Ông Chung bị bă’t: Cái giá của giấc ngủ ngon mỗi tối

Nếu đặt câu hỏi ông Nguyễn Đức Chung chiê’m đ.o.ạ.t tài liệu mật vụ Nhật Cường để làm gì sẽ thấy ngay, thấy rất rõ cái tên Minh Hoa. Cơ quan An ninh đ.iều tr.a Bộ Công an đã ra quyê’t định K.h.ở.i t.ố b.ị c.an, Lệnh kh.ám x.ét chỗ ở, nơi làm việc và tống đạt […]

Ông Nguyễn Đức Chung bị b.ắt

Bộ Công an vừa kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung để đ.iều tr.a về h.ành v.i ch.iếm đ.oạt tài liệu bí mật Nhà nước. Ngày 28/8, Cơ quan An ninh đ.iều tr.a Bộ Công an đã ra quyết định kh.ởi t.ố b.ị c.an, lệnh b.ắt tạm giam ông Nguyễn Đức […]