Tiêu d.iệt Tuấn khỉ: Đ.iều tr.a nguồn gốc khẩu AK

Khẩu s.úng AK mà Tuấn khỉ sử d.ụng g.ây á.n kh.ô.ng thuộc kho v.ũ kh.í của l.ực l.ượng CA TP. HCM. Ngày 14/2/2020, Đ.ại t.á Nguyễn Sỹ Quang – Phó Giám đốc CA TP. HCM cho biết, l.ực l.ượng sẽ t.iếp t.ục đ.iều tr.a nguồn gốc khẩu s.úng AK mà đ.ối t.ượng Lê Quốc Tuấn […]

V.ụ th.i th.ể trong valy: ngh.i n.ạn nh.ân b.ị s.át h.ại t.ối hô.m trước

Th.i th.ể ph.át h.iện trên sô.ng Hàn (TP Đà Nẵng) được x.á.c định là n.ữ giới. Trưa 7-2, theo một ng.uồn t.in của PLO, th.i th.ể ph.át h.iện trên sô.ng Hàn (TP Đà Nẵng) được x.á.c định là n.ữ giới. n.ạn nh.ân b.ị phân thành nhiều khúc r.ồi thả tr.ôi trên sô.ng. Nhiều l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đ.iều tr.a v.ụ […]