Kh.oa học cố chứng minh linh hồn có thật

Cá.c nhà triết học, kh.oa học từ b.ao đời này vẫn luôn đau đ.áu một câu hỏi “Liệu c.on ng.ười thực sự có linh hồn?” Bạn đã b.ao giờ tự hỏi bản thân m.ình là điều gì đó, một ai đó ở tiền kiếp? Liệu tiền kiếp có thực sự tồn tại? Linh hồn được […]

Vô trá.ch nhiệm, lấp liếm khi để dân dùng nước nh.iễm dầu thải

Cá.c chuyên gia b.ày tỏ sự bất bình khi c.ô.ng ty nước sạch sô.ng Đà kh.ô.ng c.ảnh b.áo ng.ười dân về nguồn nước nh.iễm dầu. Đại diện Bộ TNMT cho rằng đ.ơn v.ị này rất thiếu trá.ch nhiệm. Trước v.ụ việc ph.át h.iện hàng tấn dầu loang ở đ.ầu nguồn cấp, nhưng nhà máy nước […]