Điện một giá bằng 145-155% giá điện bình quân: Cơ sở nào?

Giá điện bình quân đã tính đủ cá.c yếu tố chi phí đầu vào, đảm bảo cho ngành điện có lãi, tại sao giá điện một bậc (một giá) lại cao hơn? Bộ Công t.h.ư.ơ.n.g đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi […]

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc y.êu c.ầu l.àm r.õ việc tự ý tăng giá điện

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng vừa ký văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc y.êu c.ầu Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ c.ô.ng t.h.ư.ơ.n.g… k.iểm tr.a việc điều chỉnh giá bá.n điện, phương pha’p tính giá và việc thu tiền điện thời gian […]