N.am th.anh n.iên t.ử v.ong sau 2 ngày ở nhà t.ạm gi.ữ, ng.ười đầy v.ết b.ầm t.ím

Chia sẽ

Ngày 26/12, CA tỉnh Đồng Nai vẫn đang đ.iều tr.a ng.uyên nh.ân về cái ch.ế.t của anh l.ại Hồng Dân (29 t.uổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) ngh.i b.ị đ.á.nh trong b.uồng t.ạm gi.am.

Anh Dân ch.ế.t bất thường với nhiều v.ết b.ầm t.ím trên ng.ười sau khi b.ị t.ạm gi.ữ.

Theo th.ô.ng báo của CA huyện Vĩnh Cửu về việc ng.ười b.ị t.ạm gi.ữ ch.ế.t, ngày 6/12, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a CA huyện Vĩnh Cửu đã b.ắt anh l.ại Hồng Dân (SN 1990, ngụ xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) về h.ành v.i “Cố ý g.ây th.ương t.ích”.

Sau đó, anh Dân b.ị t.ạm gi.ữ tại b.uồng số 4, nhà t.ạm gi.ữ CA huyện. Đến chiều 8/12, th.anh n.iên này đã t.ử v.ong tại trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu.

Sau khi x.ảy r.a sự việc, CA tỉnh Đồng Nai đã kh.ám ngh.iệm t.ử th.i, lấy l.ời kh.ai của những ng.ười trong b.uồng gi.am với Dân để l.àm r.õ.

Theo ch.ị l.ại Hồng Diễm (ch.ị gái n.ạn nh.ân), sau khi Dân b.ị CA b.ắt, ch.ị đã lên tr.ụ s.ở CA gặp một CA viên nói về t.ình tr.ạng Dân có b.iểu h.iện th.ần k.inh bất thường, từng phải đi đ.iều tr.ị, u.ống th.uốc B.ệnh th.ần k.inh. Sau đó, vị CA này nói qua tuần g.ia đ.ình mang giấy tờ để làm h.ồ s.ơ.

Th.ô.ng báo của CA về cái ch.ế.t của n.ạn nh.ân.

Đến ngày 8/12, g.ia đ.ình nh.ận được t.in b.áo là e.m tr.ai t.ử v.ong, th.i th.ể đang ở Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu.

Tại đây, phía g.ia đ.ình ch.ị Diễm vào thì nhìn thấy c.ơ th.ể của Dân b.ầm t.ím ở vùng ng.ực, bụng, đ.ầu sưng. g.ia đ.ình ch.ị Diễm có gặng hỏi CA thì được một cá.n bộ CA huyện nói Dân b.ị năm ng.ười gi.am cùng b.uồng đ.á.nh.

Hiện v.ụ việc đang được CA t.iếp t.ục l.àm r.õ.

Nguyễn Tuấn

https://infonet.vn/nam-thanh-nien-tu-vong-sau-2-ngay-o-nha-tam-giu-nguoi-day-vet-bam-tim-post326935.info

Nguồn: infonet.vn

 

Chia sẽ