N.am th.anh n.iên b.ị 3 ng.ười ph.ụ n.ữ b.ắt c.óc, h.iếp d.âm suốt 3 ngày

Chia sẽ

Chàng trai 23 t.uổi kh.ô.ng thể ngờ rằng sẽ có ngày m.ình b.ị 3 n.ữ quái b.ắt c.óc, h.iếp d.âm.

Một ng.ười đ.àn ô.ng n.am Phi đã b.ị ch.ấn th.ương thể x.á.c và cả t.inh th.ần sau khi b.ị 3 ng.ười ph.ụ n.ữ h.ành h.ung c.ưỡng h.iếp nhiều lần trong 3 ngày.

Sự việc x.ảy r.a vào ngày thứ 6 tuần trước tại tỉnh miền đô.ng Pretoria. Chàng trai 23 t.uổi gọi một chiếc taxi bên đường để đến địa điểm khá.ch. Trong xe có 3 c.ô g.ái tr.ẻ ngồi sẵn. Khi đi được một đoạn, chiếc xe đổi hướng.

b.a ng.ười ph.ụ n.ữ b.ắt chàng trai phải lên ghế trước ngồi. Sau đó, anh chàng b.ị tiêm một loại chất kh.ô.ng rõ nguồn gốc g.ây ngất xỉu.

Chàng trai b.ị b.ắt c.óc trên một chiếc xe taxi và b.ị h.iếp d.âm trong 3 ngày.

Chàng trai b.ị b.ắt c.óc trên một chiếc xe taxi và b.ị h.iếp d.âm trong 3 ngày.

Chàng trai tỉnh dậy và ph.át h.iện m.ình b.ị tr.ói trên một chiếc gi.ường trong căn nhà lạ. b.a ng.ười ph.ụ n.ữ cho anh uống một loại nước tăng lực r.ồi th.ay nh.au h.ãm h.iếp chàng trai nhiều lần, nhiều ngày.

n.ạn nh.ân sau đó b.ị ném đến một cá.nh đồng trong t.ình tr.ạng bá.n kh.ỏa th.ân. c.ảnh s.át cho biết đây được coi là một v.ụ x.âm h.ại t.ình d.ục ngh.iêm trọng, dù n.ạn nh.ân là n.am giới.

b.ạo l.ực và h.iếp d.âm đang trở thành mối lo ng.ại tại n.am Phi, cho cả đ.àn ô.ng và ph.ụ n.ữ. Mỗi năm, quốc gia này x.ảy r.a hơn nửa triệu v.ụ h.iếp d.âm. Trong đó có khoảng 20% n.ạn nh.ân là n.am giới. Th.ô.ng thường, n.ạn nh.ân n.am giới ít khi báo c.ảnh s.át vì kh.ô.ng ai tin.

Nguồn: .https://tinnongnews.com/nam-thanh-nien-bi-3-nguoi-phu-nu-bat-coc-hiep-dam-suot-3-ngay.html

Chia sẽ