Một cựu quan huyện nhỏ nhoi tham ô hơn 41 tỷ đồng: Đ.iều tr.a những ng.ười l.iên qu.an

Chia sẽ

VKSND tỉnh Phú Thọ trả h.ồ s.ơ v.ụ á.n cựu Phó ch.ủ t.ịch UBND huyện Thanh Th.ủy tham ô hơn 41 tỷ đồng để l.àm r.õ những ng.ười l.iên qu.an.

Ngày 6/6, l.ãnh đ.ạo VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết đ.ơn v.ị trả h.ồ s.ơ đ.iều tr.a v.ụ cựu Phó ch.ủ t.ịch UBND huyện Thanh Th.ủy Nguyễn Văn Hòa tham ô hơn 41 tỷ đồng, để đ.iều tr.a l.àm r.õ những vấn đề được TAND tỉnh Phú Thọ cho rằng có d.ấu h.iệu bỏ lọt t.ội ph.ạm.

Trong đó, đối với b.ị c.an Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1975, cựu Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi Tr.ường, Phó ch.ủ t.ịch Hội đồng b.ồi th.ường), cơ qu.an ch.ức năng sẽ x.e.m x.ét đ.iều tr.a bổ sung l.àm r.õ h.ành v.i “Tham ô t.ài s.ản” do có l.iên qu.an đến khoản tiền hơn 307 triệu đồng.

c.ơ qu.an đ.iều tr.a cũng l.àm r.õ h.ành v.i để kh.ởi t.ố t.ội “Thiếu trá.ch nhiệm g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng” đối với l.ãnh đ.ạo UBND huyện và Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thanh Th.ủy trong quá trình th.ực h.iện dự á.n “c.ải t.ạo, n.âng cấp đường giao th.ô.ng kết nối Quốc l.ộ 32 và đường Hồ Chí Minh với Quốc l.ộ 70B tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình”.

Đồng thời, CA sẽ x.e.m x.ét để kh.ởi t.ố v.ai trò đ.ồng ph.ạm đối với 3 ngh.i c.an khá.c vì có l.iên qu.an đến h.ành v.i ch.iếm đ.oạt số tiền hơn 307 triệu đồng của b.ị c.an Nguyễn Quốc Tuấn.

b.ị c.an Nguyễn Văn Hòa – nguyên Phó ch.ủ t.ịch UBND huyện Thanh Th.ủy.

Trước đó, b.ị c.an Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1975, cựu Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi Tr.ường, Phó ch.ủ t.ịch Hội đồng b.ồi th.ường huyện) b.ị tr.uy t.ố t.ội “L.ợi d.ụng chức v.ụ, quyền hạn trong khi th.i h.ành c.ô.ng v.ụ”.

Cùng với b.ị c.an Tuấn còn có b.ị c.an Nguyễn Văn Hòa (SN 1960, cựu Phó ch.ủ t.ịch UBND Thanh Th.ủy, Trưởng b.an quản lý dự á.n đ.ầu tư xây dựng khối kinh tế, ch.ủ t.ịch Hội đồng b.ồi th.ường huyện Thanh Th.ủy) t.ội “Tham ô t.ài s.ản”; và b.ị c.an Phùng Duy Thuấn (SN 1976, cá.n bộ phòng Tài nguyên và Môi Tr.ường, thủ quỹ Hội đồng b.ồi th.ường huyện) và Vũ Hồng Phương (SN 1986, kế toá.n) b.ị tr.uy t.ố t.ội “Thiếu trá.ch nhiệm, g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng”.

Theo c.áo tr.ạng, thá.ng 9/2015, HĐND tỉnh Phú Thọ r.a qu.yết đ.ịnh về chủ trương đ.ầu tư dự á.n c.ải t.ạo, n.âng cấp đường giao th.ô.ng kết nối quốc l.ộ 32 và đường Hồ Chí Minh với quốc l.ộ 70B tỉnh Phú Thọ đi Hòa Bình. Tổng chiều dài là 33,3km (đi quan 3 huyện, Tam Nô.ng, Thanh Sơn, Thanh Th.ủy) với mức đ.ầu tư dự á.n dự kiến là 1.260 tỷ đồng từ nguồn vốn ưu đãi và vốn trái phiếu Chính phủ.

Tại thời điểm này, Nguyễn Văn Hòa là Phó ch.ủ t.ịch UBND huyện Thanh Th.ủy được phân c.ô.ng kiêm vị trí Trưởng b.an Quản lý dự á.n (QLDA).

Khoảng đ.ầu năm 2016 đến thá.ng 9/2018, ô.ng Hòa buô.ng lỏng quản lý, chỉ đạo th.ực h.iện b.ồi th.ường, h.ỗ tr.ợ và tái định cư dự á.n nói chung và c.ô.ng tá.c quản lý nguồn kinh phí chi trả b.ồi th.ường nói riêng.

L.ợi d.ụng chức v.ụ, quyền hạn được phân c.ô.ng, Nguyễn Văn Hòa đã 52 lần chỉ đạo, y.êu c.ầu cá.n bộ cấp dưới đưa tiền cho m.ình hơn 41 tỷ đồng, với lý do để gi.ải qu.yết c.ô.ng việc l.iên qu.an đến hoạt đ.ộng b.ồi th.ường.

Tuy nhiên, ô.ng Hòa kh.ô.ng dùng tiền vào c.ô.ng việc mà ch.iếm đ.oạt, chi tiêu vào mục đích c.á nh.ân như trả n.ợ cho trai là Nguyễn Thành Hiếu (cựu cá.n bộ phòng Giáo d.ục huyện Thanh Th.ủy) hơn 5,2 tỷ; đồng thời đưa hơn 36 tỷ đồng cho Hiếu để đ.ầu tư kinh doanh.

c.ơ qu.an đ.iều tr.a cũng nhiều lần triệu tập Hiếu đến để l.àm r.õ số tiền trên nhưng ng.ười này kh.ô.ng có mặt tại địa phương.

Về b.ị c.an Vũ Hồng Phương, với ch.ức n.ăng nhiệm v.ụ là kế toá.n của Hội đồng b.ồi th.ường huyện Thanh Th.ủy, tuy nhiên b.à này kh.ô.ng th.ực h.iện việc lập sổ sá.ch th.eo d.õi, giá.m s.át việc thu chi… d.ẫn đ.ến việc Hòa L.ợi d.ụng, tham ô hơn 40 tỷ đồng tiền b.ồi th.ường.

b.ị c.an Phùng Duy Thuấn với ch.ức n.ăng là thủ quỹ Hội đồng b.ồi th.ường huyện Thanh Th.ủy nhưng kh.ô.ng quản lí chặt chẽ tiền b.ồi th.ường, đưa 13 lần tiền quỹ cho ô.ng Hòa với số tiền hơn 9,9 tỷ đồng; chi hơn 118 triệu tiền b.ồi th.ường theo sự chỉ đạo của Hòa và của Tuấn kh.ô.ng có chứng từ th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.

Đối với b.ị c.an Tuấn, với cương vị là Phó ch.ủ t.ịch Hội đồng b.ồi th.ường huyện Thanh Th.ủy đã buô.ng lỏng quản lý, chỉ đạo. Mặc dù Tuấn biết rõ mục đích sử d.ụng nguồn tiền của Hòa nhưng do nể nang qu.an h.ệ cấp trên với cấp dưới nên đã 26 lần dùng tiền chi trả b.ồi th.ường do m.ình quản lý cho Hòa, số tiền là hơn 22 tỷ đồng, đồng thời chỉ đạo cấp dưới đưa cho Hòa hơn 7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong quá trình th.ực h.iện kiểm kê, b.ồi th.ường, Tuấn thanh toá.n tạm ứng sai đ.ối t.ượng g.ây th.iệt h.ại cho Nhà nước hơn 307 triệu đồng.

Nguồn: VTC

.https://tinnongnews.com/mot-cuu-quan-huyen-nho-nhoi-tham-o-hon-41-ty-dong-dieu-tra-nhung-nguoi-lien-quan.html?

Chia sẽ