E.m ch.ồng và ch.ị dâu cùng làm liều

Chia sẽ

Để có tiền góp vốn với ch.ị dâu, Thọ giả chữ ký của nhiều khá.ch hàng tạo tài khoản đồng sở hữu với ng.ười thân.

Sau hai ngày x.ét x.ử và nghị á.n, sá.ng 7-11, TAND TP HCM qu.yết đ.ịnh hình ph.ạt t.ù ch.ung th.ân đối với cả 2 b.ị c.áo, gồm: Nguyễn Phạm Gia Thọ (SN 1989, nguyên cá.n bộ Ng.ân hàng TNHH MTV ANZ Việt n.am, viết tắt ANZ) và Nguyễn Tường Vi (SN 1989, Giám đốc c.ô.ng ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu nô.ng sản Sài Gòn).

Cấp s.ơ th.ẩm k.ết l.uận hai b.ị c.áo này đều ph.ạm t.ội “l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản”.

e.m ch.ồng và ch.ị dâu cùng làm liều - Ảnh 1.

b.ị c.áo Nguyễn Phạm Gia Thọ (phía trong) nh.iễm H-I-V sau khi g.ây á.n

Theo B.ản á.n, năm 2015, Thọ làm Trưởng phòng qu.an h.ệ khá.ch hàng tại Phòng giao dịch ANZ n.am Sài Gòn. Thọ có nhiệm v.ụ huy đ.ộng tiền gửi tiết kiệm, tư vấn bá.n bảo hiểm, đề xuất cho v.ay thế chấp sổ tiết kiệm…

L.ợi d.ụng quyền hạn, Thọ giả chữ ký khá.ch hàng có tài khoản tiết kiệm để đăng ký dịch v.ụ Internet b.anking. Sau đó, Thọ chuyển tiền từ tài khoản tiết kiệm khá.ch vào tài khoản ng.ười thân hoặc c.á nh.ân Thọ.

Đầu năm 2016, một khá.ch hàng tên Mai nhờ Thọ quản lý trái phiếu trị giá 3 tỉ đồng tại c.ô.ng ty chứng khoá.n VPBS. L.ợi d.ụng lòng tin của b.à Mai, Thọ lập 6 hợp đồng gi.ả m.ạo có nội dung b.à Mai đ.ề ngh.ị c.ô.ng ty chứng khoá.n cho v.ay tiền dưới hình thức thế chấp số c.ổ phiếu.

Chấp nh.ận y.êu c.ầu v.ay, VPBS chuyển 3 tỉ đồng vào tài khoản của b.à Mai tại Ng.ân hàng ANZ. Để ch.iếm đ.oạt số tiền này, Thọ nhờ M.ẹ r.uột giả danh b.à Mai, gọi điện đến ANZ đăng ký dịch v.ụ Internet b.anking. Sau đó, Thọ sử d.ụng dịch v.ụ trên chuyển tiền vào tài khoản ở ng.ân hàng khá.c r.ồi rút ra ch.iếm đ.oạt.

Đến thá.ng 7-2017, để có tiền góp vốn với ch.ị dâu là Nguyễn Tường Vi kinh doanh trái cây c.ung c.ấp cho siêu thị, Thọ giả chữ ký của nhiều khá.ch hàng tạo tài khoản đồng sở hữu với ng.ười thân. Tiếp đó, Thọ lập hợp đồng giả danh khá.ch hàng v.ay tiền ANZ.

t.òa s.ơ th.ẩm x.á.c định b.ị c.áo Thọ ch.iếm đ.oạt của ng.ân hàng ANZ 91,3 tỉ đồng từ việc L.àm gi.ả h.ồ s.ơ v.ay thế chấp số tiết kiệm. Trong v.ụ á.n, Thọ có v.ai trò chính, khởi xướng và th.ực h.iện cá.c h.ành v.i hòng ch.iếm đ.oạt tiền.

Kh.ô.ng chỉ vậy, Thọ còn L.ợi d.ụng chức v.ụ để th.ực h.iện đ.ộng c.ơ ph.ạm t.ội. Đây là t.ình t.iết tăng n.ặng. b.ị c.áo Vi là đ.ồng ph.ạm giúp sức khi c.ung c.ấp th.ô.ng tin nhiều ng.ười thân cho Thọ L.àm gi.ả h.ồ s.ơ v.ay tiền ng.ân hàng. b.ị c.áo Thọ đang mắc B.ệnh; b.ị c.áo Vy nuôi b.a c.on nhỏ (nhỏ nhất SN 2019). Dù vậy, 2 b.ị c.áo chưa khắc phục hoàn toàn thiệt h.ại. HĐXX nh.ận thấy cần áp d.ụng mức á.n ngh.iêm khắc nhất nhằm cảnh tỉnh, r.ăn đ.e.

Về trá.ch nhiệm d.ân s.ự, HĐXX b.uộc hai b.ị c.áo hoàn trả toàn bộ số tiền đã ch.iếm đ.oạt.

Di Lâm

Nguồn: Nld.com.vn

Chia sẽ