CA Đồng Nai t.iếp t.ục cá.ch chức, đình chỉ c.ô.ng tá.c 2 Trưởng phòng đ.iều tr.a

Chia sẽ

Sau khi c.ô.ng b.ố quyê’t định cá.ch chức trưởng phòng CSGT sá.ng 22-4, chiều cùng ngày, CA tỉnh Đồng Nai t.iếp t.ục th.ô.ng tin về việc cá.ch chức hai trưởng phòng đ.iều tr.a

Theo đó, CA tỉnh Đồng Nai đã c.ô.ng b.ố quyê’t định của Bộ CA về việc cá.ch chức Trưởng phòng Cảnh s.á.t đ.iều tr.a t.ội ph.ạm về tr.ật t.ự x.ã h.ội đối với thượng tá Bùi Thanh Sơn (phó thủ trưởng c.ơ qu.an Cảnh s.á.t đ.iều tr.a CA tỉnh Đồng Nai); cá.ch chức Trưởng phòng a.n n.inh đ.iều tr.a đối với thượng tá Hoàng Liên Sơn (phó thủ trưởng c.ơ qu.an a.n n.inh đ.iều tr.a).

Thượng tá Bùi Thanh Sơn,

Ông Bùi Thanh Sơn và ô.ng Hoàng Liên Sơn trước đó cũng đã b.ị Ủ.y b.an k.iểm tr.a T.ỉnh ủ.y Đồng Nai th.i h.ành k.ỷ l.u.ậ.t bằng hình thức cá.ch hết cá.c chức v.ụ trong Đ.ảng.

Ông Bùi Thanh Sơn và ô.ng Hoàng Liên Sơn được x.á.c định đã có những v.i ph.ạm trong hoạt đ.ộng t;ố tụ;ng, làm sai trong việc phân c.ô.ng đ.iều tr.a cá.c v.ụ á;n, đình chỉ v.ụ á;n kh.ô.ng đúng qu.y đ.ịnh.

Sá.ng cùng ngày, CA tỉnh Đồng Nai đã c.ô.ng b.ố quyê’t định của Bộ CA về việc cá.ch chức Trưởng Phòng CSGT đối với thượng tá Đặng Thế Trung.

Ông Đặng Thế Trung được x.á.c định v.i ph.ạm l.iên qu.an t.ình tr.ạng quản lý v;ũ k;hí qu;ân d;ụng, để cấp dưới dùng s;.ú;n;g b;ắ;n CN; v.i ph.ạm trong việc bá.n đấ.u giá ta.ng v.ật, phương tiện vi phạ.m…

Mới đây, cùng với ô.ng Đặng Thế Trung, một số l.ãnh đ.ạo cấp phòng khá.c tại CA tỉnh Đồng Nai cũng đã b.ị k.ỷ l.u.ậ.t về mặt Đ.ảng.

Trước đó, h.àng l.oạt l.ãnh đ.ạo trong b.an giám đốc CA tỉnh Đồng Nai cũng b.ị k.ỷ lu.ật. Trong đó, ô.ng Huỳnh Tiến Mạnh b.ị cá.ch chức giám đốc CA tỉnh.

Nguồn: .https://tinnongnews.com/cong-an-dong-nai-tiep-tuc-cach-chuc-dinh-chi-cong-tac-2-truong-phong-dieu-tra.html?

Chia sẽ