Chuyên gia phong thuỷ lý giải về 3 v.ụ TNGT liên tiếp kh.iến 6 ng.ười r.a đ.i

Chia sẽ

“Nói theo góc độ “tâm linh” thì nhiều ng.ười cho rằng 3 v.ụ t.ai n.ạn x.ảy r.a sá.ng nay và cá.c v.ụ khá.c đã x.ảy r.a ở gần khu vực đó là do cá.c “oan hồn” đã từng b.ị t.ai n.ạn tá.c đ.ộng đến lái xe. Với tôi, nói theo góc độ kh.oa học, thì khu vực này có nhiều bức xạ x.ấu” – nhà ngh.iên c.ứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, “dị nhân đ.uổi mưa”, chia sẻ. Theo ô.ng, b.iện ph.áp để hóa giải vấn đề này cực kỳ đ.ơn giản.

Lý giải ở góc độ duy tâm hay duy vật?

 

Theo ô.ng Nguyễn Vũ Tuấn Anh, thường khi cá.c v.ụ t.ai n.ạn x.ảy r.a, nhìn bằng trực quan thì chúng ta thường thấy cá.c ng.uyên nh.ân như vượt quá t.ốc độ, kh.ô.ng tập trung, ngủ gật, sử d.ụng chất k.ích th.ích, coi thường luật giao th.ô.ng… 3 v.ụ t.ai n.ạn liên tiếp trên cùng một địa điểm và gần đó cũng sẽ được nhìn nh.ận là ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, theo những “lý giải” mơ hồ được chụp mũ là theo… dân gian, “tâm linh”, thậm chí là hết sức huyền hoặc thì những v.ụ t.ai n.ạn ngẫu nhiên trên trục đường quốc l.ộ 5, đặc biệt là khu vực đi qua huyện Kim Thành suốt từ năm ngoái đến nay là do những “oan hồn” b.ị t.ai n.ạn ở đó tá.c đ.ộng.

Theo cá.ch lý giải này thì những ng.ười đột ngột b.ị t.ai n.ạn ch.ế.t sẽ vẫn “lơ lửng”, quanh quẩn ở đó, kh.iến cho một số lái xe “nhìn” thấy, v.ội đ.á.nh tay lái g.ây ra t.ai n.ạn, đ.âm vào giải phân cá.ch, b.ị l.ật x.e,…

 

Định luật bảo toàn năng lượng cho rằng “Năng lượng kh.ô.ng tự sinh ra cũng kh.ô.ng tự m.ất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khá.c hay truyền từ vật này sang vật khá.c”. Chính vì vậy, ô.ng Tuấn Anh cho rằng, những v.ụ t.ai n.ạn ngẫu nhiên kia đều có sự tá.c đ.ộng, “chuyển hóa” mà nói một cá.ch kh.oa học là do cá.c bức xạ x.ấu ở khu vực đó tá.c đ.ộng, g.ây nên.

Nói về vấn đề này, ở góc độ phong th.ủy, nhà ngh.iên c.ứu Kiều Quang Dũng (DũngKQ), Giám đốc Cô.ng ty TNHH tư vấn Kiều Quang Dũng cho rằng, ở trục đường quốc l.ộ 5 đi qua xã Kim Thành có mạch đất dài đang rất vượng “vắt” ngang qua quốc l.ộ sẽ kh.iến vùng đó t.ốc độ phát triển nhanh, d.ẫn đ.ến dân cư đô.ng, khí tạp. Hai mạch đất c.ắt ngang qua nhau thành hình chữ thập, tạo ra sự xung đột lớn giữa 2 dòng khí của 2 mạch đất, kh.iến những ng.ười đi qua đây dễ b.ị phân tâm, thiếu tập trung, dễ g.ây ra t.ai n.ạn.

Nhà ngh.iên c.ứu DũngKQ cũng lưu ý, do mạch đất vắt ngang qua quốc l.ộ đang vượng lên, năng lượng lớn, dân cư vùng gần đó tập trung đô.ng, hàng quá.n nhiều, (có thể có một dự á.n xây dựng)… dễ d.ẫn đ.ến sự xung đột, sự manh đ.ộng, bột phát của một số thành phần, d.ẫn đ.ến x.ảy r.a những bất ổn về mặt a.n n.inh tr.ật t.ự.

Từng trao đổi với Báo Gia đình và Xã hội về vấn đề này, TS Vũ Bằng, Giám đốc Cô.ng ty CP Nghiên c.ứu môi trường tia đất b.ảo v.ệ s.ức kh.ỏe cho biết, trong nhiều năm qua, ô.ng đã dành nhiều thời gian để ngh.iên c.ứu về cá.c “điểm đen” g.ây ra h.àng l.oạt v.ụ t.ai n.ạn b.í ẩ.n và lạ lùng. “Những vấn đề này đều có thể giải thích được bằng kh.oa học nên yếu t.ố mê tín dị đoan chúng ta cần loại bỏ”, TS Vũ Bằng thẳng th.ắn.

TS Vũ Bằng cho rằng, trong số 11 ng.uyên nh.ân g.ây ra TNGT và cá.c “điểm đen” TNGT thì ng.uyên nh.ân từ trường dị thường (chiếm 19%) đóng v.ai trò trọng yếu kh.ô.ng thể bỏ qua. Từ trường dị thường có nguồn gốc từ hiện tượng lưu l.ại ở mặt đường do nh.iễm từ của những n.ạn nh.ân ch.ế.t vì TNGT và tia đất (từ trường có nguồn gốc của cá.c dị thường địa chất – cấu trúc địa chất).“Hai loại từ trường này g.ây h.ại cho ng.ười tham gia giao th.ô.ng khi r.ơi vào trường hợp b.ị từ hóa sẽ biến họ từ ý thức sang vô thức và khi đó TNGT là kh.ó trá.nh kh.ỏi. Những ng.uyên nh.ân được cho là “m.ất lái” của c.ơ qu.an đ.iều tr.a ở nhiều v.ụ t.ai n.ạn đã x.ảy r.a từ trước đến nay ít nhiều có l.iên qu.an đến “cái ch.ế.t đột ngột” của phương tiện giao th.ô.ng là do tia đất và dị thường từ g.ây nên”, TS Vũ Bằng nói

Giải pháp, dễ mà kh.ó!

Để giảm bớt t.ình tr.ạng này, theo nhà ngh.iên c.ứu Kiều Quang Dũng, cần tăng cường sự giá.m s.át của c.ơ qu.an c.ô.ng quyền, giải tá.n sự tập trung đô.ng ng.ười, hàng quá.n gần khu vực đó, rào ch.ắn l.ại tạo hành lang rộng cho trục quốc l.ộ này; x.ử l.ý ngh.iêm những h.ành v.i v.i ph.ạm hành lang giao th.ô.ng. Điều đó cũng sẽ giúp cho mạch đất của QL5 đi qua khu vực này tập trung, th.ô.ng suốt hơn, mạnh lên, mạch đất vắt ngang qua yếu đi, sẽ kh.ô.ng còn sự xung đột n.ữa, th.ô.ng suốt giảm được cá.c t.ai n.ạn ở khu vực này.

Còn theo nhà ngh.iên c.ứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, để “hóa giải” bức xạ x.ấu ở khu vực này thì cần trồng nhiều cây xanh hoặc tre trúc ở trục giữa và hai bên hành lang quốc l.ộ. Ông Tuấn Anh lý giải, theo kh.oa học phong th.ủy, những vật xốp, rỗng (kh.ô.ng phải là xốp mềm như mút, bô.ng…) như cây tre, trúc, cây xanh nói chung có khả năng hấp thụ bức xạ x.ấu, giảm thiểu t.ình tr.ạng “sát”, dễ g.ây ra t.ai n.ạn nói trên.

“Cá.c trục đường giao th.ô.ng, đường trường nơi nào trồng nhiều cây xanh thì c.on đường đó gần như kh.ô.ng có t.ai n.ạn. Ngược l.ại, những c.on đường trơ trọi, m.ức đ.ộ xung sát lớn, bức xạ x.ấu cao thì dễ x.ảy r.a nhiều t.ai n.ạn giao th.ô.ng” – ô.ng Tuấn Anh nói.

Cá.c chuyên gia cũng cho rằng, quan trọng nhất là những giải pháp trên cần được ngh.iên c.ứu và th.ực h.iện. Tuy nhiên, để th.ực h.iện được là cả một sự nỗ lực, cần sự v.ào c.uộc qu.yết l.iệt của cá.c bên l.iên qu.an, đặc biệt là vấn đề hành lang a.n t.oàn giao th.ô.ng, câu chuyện muôn thuở vẫn chưa gi.ải qu.yết được.

Nguồn: autoxe.net

 

Chia sẽ