B.ị tuyên ph.ạt 9 thá.ng t.ù vẫn giữ chức phó ch.ủ t.ịch TP Nha Trang?

Chia sẽ

Vì sao b.ị c.áo Lê Huy Toàn b.ị kh.ởi t.ố, x.ét x.ử và b.ị t.òa s.ơ th.ẩm tuyên ph.ạt 9 thá.ng t.ù mà vẫn “bảo toàn” chức v.ụ cùng cá.c chế độ, lương bổng?

Cụ thể, ô.ng Toàn hiện vẫn là Th.ành ủ.y viên, phó ch.ủ t.ịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Ngày 19-5, TAND cấp cao tại Đà Nẵng cho biết đã có qu.yết đ.ịnh đưa v.ụ á.n “thiếu trá.ch nhiệm g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng” x.ảy r.a tại dự á.n khu đô thị Hoàng Long (TP Nha Trang) ra x.ét x.ử ph.úc th.ẩm vào ngày 29-5.

Ông Lê Huy Toàn là b.ị c.áo trong v.ụ á.n này. Cùng r.a t.òa với ô.ng Toàn còn có b.ốn b.ị c.áo khá.c đều là cá.n bộ, c.ô.ng chức của TP Nha Trang.

Ông Toàn hiện là cá.n bộ thuộc diện quản lý của b.an thường v.ụ T.ỉnh ủ.y Khá.nh Hòa. Theo ủy quyền th.ô.ng tin trả lời cho ph.óng viên t.uổi tr.ẻ của B.í th.ư Th.ành ủ.y Nha Trang, l.ãnh đ.ạo b.an t.ổ ch.ức Th.ành ủ.y Nha Trang cho biết vào ngày 28-11-2018, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a CA tỉnh Khá.nh Hòa t.ống đ.ạt qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố b.ị c.an đối với ô.ng Lê Huy Toàn.

Cùng ngày, b.an thường v.ụ Th.ành ủ.y đã có b.áo c.áo kiến nghị b.an thường v.ụ T.ỉnh ủ.y và Ủ.y b.an kiểm tra (UBKT) T.ỉnh ủ.y Khá.nh Hòa x.ử l.ý th.eo qu.y đ.ịnh của Đ.ảng đối với ô.ng Toàn. Hai ngày sau, ngày 30-11-2018, UBKT T.ỉnh ủ.y Khá.nh Hòa đã có qu.yết đ.ịnh đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ô.ng Toàn.

Trong khi đó, một l.ãnh đ.ạo của UBKT T.ỉnh ủ.y Khá.nh Hòa đã trực tiếp chỉ đạo khi x.ử l.ý đối với ô.ng Toàn cho biết: “Sau khi đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ô.ng Lê Huy Toàn thì th.eo qu.y đ.ịnh của Đ.ảng khi có qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố, đến khi có qu.yết đ.ịnh tr.uy t.ố thì UBKT T.ỉnh ủ.y cũng đã r.a qu.yết đ.ịnh đình chỉ sinh hoạt Đ.ảng đối với ô.ng Toàn để ô.ng này trở thành một ng.ười bình thường cho cá.c c.ơ qu.an t.ố t.ụng mời làm việc th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.

Như vậy, ch.ức n.ăng x.ử l.ý của UBKT T.ỉnh ủ.y chỉ đến đó, còn việc x.ử l.ý chức v.ụ chính quyền thì kh.ô.ng thuộc c.ơ qu.an này” – vị này nói.

Sau khi b.ị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, đến ngày 3-12-2018, th.ường tr.ực HĐND TP Nha Trang đã b.an h.ành nghị quyết “tạm đình chỉ việc th.ực h.iện nhiệm v.ụ, quyền hạn đại biểu HĐND TP Nha Trang đối với ô.ng Lê Huy Toàn”.

Đó là th.eo qu.y đ.ịnh của Luật t.ổ ch.ức chính quyền địa phương và cũng để cá.c c.ơ qu.an ph.áp l.uật tiến hành thủ tục t.ố t.ụng h.ình s.ự th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật. l.ãnh đ.ạo HĐND TP Nha Trang cho biết Tr.ường hợp ô.ng Toàn b.ị t.òa tuyên có t.ội và khi B.ản á.n có hiệu lực thì đương nhiên sẽ b.ị b.ãi nh.iệm đại biểu HĐND và chức v.ụ chính quyền theo luật định.

ch.ủ t.ịch UBND TP Nha Trang cũng đã có qu.yết đ.ịnh phân c.ô.ng c.ô.ng tá.c đối với ch.ủ t.ịch, cá.c phó ch.ủ t.ịch UBND TP.

Theo đó, phó ch.ủ t.ịch Lê Huy Toàn hoàn toàn kh.ô.ng còn được phân c.ô.ng đảm nhiệm nhiệm v.ụ l.ãnh đ.ạo cụ thể nào n.ữa. “Thực tế kể từ khi đã có qu.yết đ.ịnh đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì anh Toàn cũng kh.ô.ng còn đến c.ơ qu.an làm việc gì n.ữa” – l.ãnh đ.ạo b.an t.ổ ch.ức Th.ành ủ.y Nha Trang cho biết.

Sau khi có chỉ đạo của UBKT T.ỉnh ủ.y x.ử l.ý đình chỉ sinh hoạt Đ.ảng đối với ô.ng Toàn như kể trên, thá.ng 12-2018, ô.ng Nguyễn Tấn Tuân – phó B.í th.ư th.ường tr.ực T.ỉnh ủ.y (nay là ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Khá.nh Hòa) – cho biết: “Về chính quyền, việc đình chỉ chức v.ụ phó ch.ủ t.ịch UBND TP Nha Trang của ô.ng Lê Huy Toàn sẽ được tiến hành th.eo qu.y đ.ịnh của Luật t.ổ ch.ức chính quyền địa phương và cá.c qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật l.iên qu.an”.

Ngày 19-5, trao đổi với t.uổi tr.ẻ, Phó B.í th.ư th.ường tr.ực T.ỉnh ủ.y, trưởng b.an t.ổ ch.ức T.ỉnh ủ.y Khá.nh Hòa Nguyễn Khắc Toàn cho rằng hiện nay B.ản á.n s.ơ th.ẩm với ô.ng Lê Huy Toàn vẫn còn phải chờ kết quả x.ét x.ử ph.úc th.ẩm của TAND cấp cao tại Đà Nẵng vào ngày 29-5.

Còn nói về việc ô.ng Lê Huy Toàn vẫn còn chức phó ch.ủ t.ịch UBND TP Nha Trang, ô.ng Nguyễn Khắc Toàn cho rằng: “Theo quy trình, lẽ ra c.ơ qu.an t.ố t.ụng phải có kiến nghị x.ử l.ý nhưng sao kh.ô.ng thấy có kiến nghị. Vì vậy, việc này sẽ k.iểm tr.a l.ại”.

Cùng ngày, ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Khá.nh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, giám đốc Sở Nội v.ụ tỉnh Khá.nh Hòa Trần Thu Mai đều cho biết “sẽ cho k.iểm tr.a l.ại” việc b.ị c.áo Lê Huy Toàn vẫn còn giữ chức phó ch.ủ t.ịch UBND TP Nha Trang.

Thiếu trá.ch nhiệm g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng

Dự á.n khu đô thị Hoàng Long rộng 24,9ha, được triển kh.ai từ năm 2009. Dự á.n hiện đang dang dở bởi cá.c v.i ph.ạm trong việc b.ồi th.ường, cấp đất tái định cư.

Theo c.áo tr.ạng, ô.ng Lê Huy Toàn – phó ch.ủ t.ịch UBND TP Nha Trang – đồng thời là ch.ủ t.ịch hội đồng b.ồi th.ường, h.ỗ tr.ợ, tái định cư dự á.n này. Từ năm 2011-2016, hội đồng b.ồi th.ường đã qu.yết đ.ịnh th.ô.ng qua 5 đợt b.ồi th.ường, h.ỗ tr.ợ, tái định cư cho 127 Tr.ường hợp, trong đó có 77 Tr.ường hợp được duyệt cấp đất tái định cư.

Việc xét duyệt b.ồi th.ường đã b.ị ng.ười dân khiếu nại, t.ố c.áo. c.ơ qu.an CSĐT CA tỉnh Khá.nh Hòa đã x.á.c minh, ph.át h.iện tới 49 h.ồ s.ơ giả nên đã kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an, trong đó có b.ị c.an Lê Huy Toàn.

h.ành v.i v.i ph.ạm của cá.c b.ị c.an trên là đã lập h.ồ s.ơ khống, gi.ả m.ạo nguồn gốc đất đai, quá trình sinh sống… trình cho hội đồng b.ồi th.ường do ô.ng Toàn chủ trì, xét duyệt.

h.ành v.i s.ai ph.ạm của cá.c b.ị c.an làm thiệt h.ại gần 280 triệu đồng; 71/77 Tr.ường hợp đã có qu.yết đ.ịnh b.ồi th.ường, h.ỗ tr.ợ, tái định cư phải h.ủy bỏ để làm l.ại từ đ.ầu, tạo dư luận ph.ức t.ạp trong nhân dân, làm ả.nh h.ưởng đến uy tín của Nhà nước.

Thá.ng 2-2020, TAND tỉnh Khá.nh Hòa đã x.ét x.ử s.ơ th.ẩm và tuyên ph.ạt b.ị c.áo Lê Huy Toàn 9 thá.ng t.ù về “t.ội thiếu trá.ch nhiệm g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng”.

b.ốn b.ị c.áo còn l.ại b.ị tòa tuyên từ 6 thá.ng t.ù nhưng cho hưởng á.n treo đến 1 năm 6 thá.ng t.ù gi.am. Sau đó, cả năm b.ị c.áo đều khá.ng cáo. v.ụ á.n được TAND cấp cao tại Đà Nẵng dự kiến x.ét x.ử ph.úc th.ẩm vào ngày 29-5.

Theo:

https://tuoitre.vn/bi-tuyen-phat-9-thang-tu-van-giu-chuc-pho-chu-tich-tp-nha-trang-20200522084728036.htm

.https://tinnongnews.com/bi-tuyen-phat-9-thang-tu-van-giu-chuc-pho-chu-tich-tp-nha-trang.html?

Chia sẽ