B.ắt phó tổng giám đốc Tổng c.ô.ng ty Đầu tư phát triển đường cao t.ốc Việt n.am

Chia sẽ

Ông Lê Quang Hào, phó tổng giám đốc Tổng c.ô.ng ty Đầu tư phát triển đường cao t.ốc Việt n.am, b.ị b.ắt để đ.iều tr.a về v.i ph.ạm trong quá trình thi c.ô.ng, ngh.iệm thu, d.ẫn đ.ến g.ây th.iệt h.ại khi th.ực h.iện dự á.n đường cao t.ốc Đà Nẵng – Quảng Ng.ãi.

b.ắt phó tổng giám đốc Tổng c.ô.ng ty Đầu tư phát triển đường cao t.ốc Việt n.am - Ảnh 1.

b.ị c.an Lê Quang Hào – Ảnh: CA c.ung c.ấp

Kết quả đ.iều tr.a b.an đ.ầu x.á.c định b.ị c.an đã có h.ành v.i v.i ph.ạm cá.c qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật về xây dựng trong quá trình thi c.ô.ng, ngh.iệm thu, d.ẫn đ.ến g.ây th.iệt h.ại về t.ài s.ản khi th.ực h.iện dự á.n đường cao t.ốc Đà Nẵng – Quảng Ng.ãi.

Ông Hào b.ị kh.ởi t.ố đ.iều tr.a về t.ội “v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về xây dựng g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng”, theo điều 298 Bộ luật h.ình s.ự năm 2015.

h.ành v.i s.ai ph.ạm của ô.ng Hào là đã t.ổ ch.ức ngh.iệm thu c.ô.ng trình xây dựng dự á.n đường cao t.ốc Đà Nẵng – Quảng Ng.ãi (đoạn 65km) kh.ô.ng đúng trình tự, qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật, kh.ô.ng đúng tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, y.êu c.ầu thiết kế dự á.n được phê duyệt, d.ẫn đ.ến đưa c.ô.ng trình kh.ô.ng đ.ảm b.ảo chất lượng vào kh.ai thá.c sử d.ụng, g.ây h.ậu qu.ả rất ngh.iêm trọng.

Sau khi V.iện Kiểm s.át nh.ân dân t.ối cao ph.ê ch.uẩn cá.c qu.yết đ.ịnh t.ố t.ụng trên, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a đã t.ống đ.ạt, triển kh.ai th.ực h.iện lệnh b.ắt t.ạm gi.am và kh.ám x.ét.

Hiện c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a Bộ CA đang t.iếp t.ục đ.iều tr.a mở rộng v.ụ á.n, củng cố tài liệu ch.ứng c.ứ để l.àm r.õ hành v.i ph.ạm t.ội của cá.c b.ị c.an và cá.c c.á nh.ân l.iên qu.an, x.á.c minh t.ài s.ản để th.u h.ồi, kê biên triệt để theo đúng qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.

Mới đây, Ủ.y b.an k.iểm tr.a trung ương đã k.iểm tr.a khi có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm đối với b.an thường v.ụ Đ.ảng ủy Tổng c.ô.ng ty Đầu tư phát triển đường cao t.ốc Việt n.am và một số c.á nh.ân:

Ủ.y b.an k.iểm tr.a k.ết l.uận b.an thường v.ụ Đ.ảng ủy Tổng c.ô.ng ty Đầu tư phát triển đường cao t.ốc Việt n.am đã v.i ph.ạm quy chế làm việc và cá.c nguyên tắc t.ổ ch.ức sinh hoạt Đ.ảng, để nội bộ l.ãnh đ.ạo tổng c.ô.ng ty m.ất đoàn kết ngh.iêm trọng; thiếu trá.ch nhiệm.

Buô.ng lỏng l.ãnh đ.ạo, chỉ đạo, thiếu k.iểm tr.a, giá.m s.át, để x.ảy r.a nhiều v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm trong c.ô.ng tá.c cá.n bộ, trong th.ực h.iện cá.c dự á.n đ.ầu tư xây dựng và trong quản lý, kh.ai thá.c cá.c tuyến đường cao t.ốc, g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng.

Ông Lê Quang Hào cùng một số l.ãnh đ.ạo tổng c.ô.ng ty phải ch.ịu trá.ch nhiệm về những v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm trên.

l.iên qu.an đến v.ụ á.n, trước đó, c.ơ qu.an đ.iều tr.a đã r.a qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố b.ị c.an, th.ực h.iện lệnh b.ắt t.ạm gi.am 4 ng.ười gồm Nguyễn Tiến Thành – nguyên giám đốc b.an quản lý dự á.n đường cao t.ốc Đà Nẵng – Quảng Ng.ãi; Hà Văn Bình – nguyên giám đốc gói thầu số 7, b.an quản lý dự á.n đường cao t.ốc Đà Nẵng – Quảng Ng.ãi; Phạm Đình Phú – phó tổng giám đốc c.ô.ng ty Phương Thành, giám đốc b.an điều hành gói thầu số 5 và Nguyễn Thành An – th.ành v.iên Cienco 1, phó giám đốc b.an điều hành gói thầu số 7.

Đồng thời, c.ơ qu.an đ.iều tr.a cũng kh.ởi t.ố b.ị c.an, r.a l.ệnh b.ắt t.ạm gi.am, lệnh c.ấm đi kh.ỏi n.ơi c.ư tr.ú, kh.ám x.ét với 4 cựu giám đốc và một phó giám đốc cá.c gói thầu dự á.n đường cao t.ốc Đà Nẵng – Quảng Ng.ãi về t.ội “v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về xây dựng g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng” theo điều 298 Bộ luật h.ình s.ự 2015.

Từ cuối thá.ng 10-2018, hội đồng th.ành v.iên Tổng c.ô.ng ty Đầu tư và phát triển đường cao t.ốc Việt n.am (VEC) đã k.iểm đ.iểm tổng giám đốc VEC về trá.ch nhiệm phụ trá.ch trực tiếp và quản lý vận hành bảo trì dự á.n, song đã kh.ô.ng ngh.iêm túc th.ực h.iện nghị quyết của hội đồng th.ành v.iên, để x.ảy r.a h.ậu qu.ả.

Theo đại diện VEC, sau hơn một năm kh.ai thá.c 65km cao t.ốc, một số hư hỏng cục bộ xuất hiện. Cá.c đ.ơn v.ị k.iểm tr.a đã b.áo c.áo nhưng nhà thầu kh.ô.ng s.ửa ch.ữa kịp thời, triệt để, làm hư hỏng n.ặng thêm.

Trên tuyến đường xuất hiện 21 vị trí trong số 426 tổng số cầu, cống b.ị thấm, dột. Tại một số vị trí mái taluy sạt tr.ượt.

Dự á.n đường cao t.ốc Đà Nẵng – Quảng Ng.ãi do VEC thuộc Ủ.y b.an Quản lý vốn nhà nước tại doanh ngh.iệp làm chủ đ.ầu tư.

Dự á.n có tổng chiều dài 139,2km, khởi c.ô.ng vào ngày 19-5-2013. Sau khi hoàn thành cá.c hạng mục trên tuyến chính, Hội đồng ngh.iệm thu nhà nước đã k.iểm tr.a, đ.á.nh giá và chấp thuận ngh.iệm thu đ.ưa v.ào kh.ai thá.c th.eo qu.y đ.ịnh.

Trong đó, đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ đ.ưa v.ào kh.ai thá.c từ ngày 2-8-2017, đoạn Tam Kỳ – Quảng Ng.ãi th.ô.ng xe đ.ưa v.ào kh.ai thá.c từ ngày 2-9-2018.

Sau 14 thá.ng đ.ưa v.ào kh.ai thá.c, tại đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ xuất hiện hư hỏng cục bộ mặt đường với diện tích hư hỏng (ổ gà tại lớp bêt.ô.ng nhựa tạo nhám) khoảng 70m2 trên tổng số 3,1 triệu m2 mặt đường. Một số c.ô.ng trình cầu, hầm chui dân sinh trên toàn tuyến xuất hiện thấm, dột; một số vị trí mái taluy b.ị xói lở do nhà thầu chưa hoàn thiện c.ô.ng tá.c trồng cỏ và gia cố mái.

THÂN HOÀNG

Nguồn: https://tuoitre.vn/bat-pho-tong-giam-doc-tong-cong-ty-dau-tu-phat-trien-duong-cao-toc-viet-nam-20200511182014313.htm

Chia sẽ