B.ắт ch.ủ t.ịch và phó ch.ủ t.ịch UBND thành phố Trà Vinh тнαм инũиɢ tiền tỷ

Chia sẽ

CA tỉnh Trà Vinh vừa bă’t nguyên ch.ủ t.ịch và phó ch.ủ t.ịch UBND TP Trà Vinh vì có l.iên qu.an đến đ.ường d.ây L.ợi d.ụng chế độ chính sá.ch, g.ây thất th.oát 120 tỉ đồng. Như vậy, l.iên qu.an đến v.ụ việc này đã có tổng cộng 11 ng.ười b.ị bă’t t.ạ.m g.i.a.m.

Ngày 21-8, ng.uồn t.in của t.uổi tr.ẻ Online x.á.c nh.ận, c.ơ qu.an Cảnh s.á.t đ.iều tr.a CA tỉnh Trà Vinh vừa t.ống đ.ạt quyê’t định k.h.ở.i t.ố b.ị c.an, th.i h.ành lệnh bă’t t.ạ.m g.i.a.m 4 thá.ng đối với ô.ng Diệp Văn Thạnh (51 t.uổi, ngụ TP Trà Vinh – nguyên ch.ủ t.ịch UBND thành phố Trà Vinh) và ô.ng Trần Tr.ường Sơn (43 t.uổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh – Phó ch.ủ t.ịch UBND thành phố Trà Vinh) để đ.iều tr.a về t.ội “v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý t.ài s.ản Nhà nước g.ây thất th.oát, lãng phí” ở phòng Tài nguyên và môi Tr.ường TP Trà Vinh.

Theo k.ết l.uận của Ủ.y b.an k.iểm tr.a trung ương, trước đó một số cá.n bộ tại TP Trà Vinh đã thiếu trá.ch nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai, để cho “cò” đất và một số cá.n bộ, c.ô.ng chức trên địa b.àn L.ợi d.ụng sơ hở trong th.ực h.iện chính sá.ch và sự kh.ó kh.ăn của cá.c g.ia đ.ình chính sá.ch nhằm th.u l.ợi b.ất ch.ính, làm thất thu lớn ng.ân sá.ch nhà nước.

c.ơ qu.an Cảnh s.á.t đ.iều tr.a CA tỉnh Trà Vinh t.ống đ.ạt quyê’t định k.h.ở.i t.ố b.ị c.an, lệnh bă’t t.ạ.m g.i.a.m đối với ô.ng Diệp Văn Thạnh, nguyên ch.ủ t.ịch UBND thành phố Trà Vinh – Ảnh: CA Trà Vinh

Ngay sau k.ết l.uận trên, h.ồ s.ơ v.ụ việc được chuyển sang CA. CA đã x.á.c minh trong hơn 700 hộ chuyển mục đích sử d.ụng đất, cá.c đ.ối t.ượng đã cấu kết với “cò” đất tìm những ng.ười là g.ia đ.ình chính sá.ch, M.ẹ l.i.ệ.t sĩ đứng tên chuyển mục đích sử d.ụng đất kh.ô.ng phải nộp thuế, g.ây t.h.i.e.t h.a.i cho Nhà nước gần 120 tỉ đồng.

Thá.ng 10-2018, l.ãnh đ.ạo UBND tỉnh Trà Vinh đã th.i h.ành k.ỷ l.u.ậ.t cá.ch chức ch.ủ t.ịch UBND thành phố Trà Vinh đối với ô.ng Diệp Văn Thạnh và k.ỷ l.u.ậ.t c.ảnh c.áo đối với ô.ng Trần Tr.ường Sơn, Phó ch.ủ t.ịch UBND thành phố Trà Vinh.

c.ơ qu.an Cảnh s.á.t đ.iều tr.a CA tỉnh Trà Vinh t.ống đ.ạt quyê’t định k.h.ở.i t.ố b.ị c.an, lệnh bă’t t.ạ.m g.i.a.m đối với ô.ng Trần Tr.ường Sơn, Phó ch.ủ t.ịch UBND thành phố Trà Vinh – Ảnh:CA Trà Vinh

l.iên qu.an đến v.ụ a’n này, c.ơ qu.an Cảnh s.á.t đ.iều tr.a CA tỉnh Trà Vinh đã ra quyê’t định k.h.ở.i t.ố b.ị c.an, th.i h.ành lệnh bă’t t.ạ.m g.i.a.m 9 b.ị c.an (5 b.ị c.an nguyên là l.ãnh đ.ạo và cá.n bộ phòng Tài nguyên và môi Tr.ường TP Trà Vinh, 4 b.ị c.an là m.ô.i g.i.ớ.i mua, bá.n nhà đất).

Qua kh.ám x.ét nơi ở và làm việc của ô.ng Thạnh và ô.ng Sơn, c.ơ qu.an Cảnh s.á.t đ.iều tr.a CA tỉnh Trà Vinh đã thu giữ nhiều tài liệu Q.u.a.n t.r.o.n.g l.iên qu.an đến h.ành v.i v.i ph.ạm.

v.ụ việc đang được c.ơ qu.an Cảnh s.á.t đ.iều tr.a c.ô.ng an tỉnh Trà Vinh t.iếp t.ục l.àm r.õ.

Nguồn: .https://tinnongnews.com/b-a%d1%82-chu-tich-va-pho-chu-tich-ubnd-thanh-pho-tra-vinh-%d1%82%d0%bd%ce%b1%d0%bc-%d0%b8%d0%bdu%d0%b8%c9%a2-tien-ty.html?

Chia sẽ