Apple và Google hợp tá.c ra mắt c.ô.ng cụ th.eo d.õi COVID-19

Chia sẽ

 Apple và Google th.ô.ng báo sẽ hợp tá.c để c.ung c.ấp cá.c c.ô.ng cụ giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19, trong đó ng.ười dùng sẽ được nhắc nhở nếu họ tiếp xúc gần với ng.ười đã nh.iễm B.ệnh.

Apple và Google hợp tá.c ra mắt c.ô.ng cụ th.eo d.õi COVID-19 - Ảnh 1.

th.eo d.õi tiếp xúc vốn là một c.ô.ng cụ hiệu quả giúp nhà chức trá.ch y tế nhiều nước th.eo d.õi dấu v.ết của B.ệnh và th.ô.ng báo với những ng.ười đã phơi nh.iễm để họ tự cá.ch ly, đi xét ngh.iệm… – Ảnh: Techcrunch

Đài ABC News ngày 11-4 đưa tin Apple và Google vừa th.ô.ng báo về một hoạt đ.ộng hợp tá.c hiếm hoi của hai c.ô.ng ty c.ô.ng nghệ này nhằm h.ỗ tr.ợ c.uộc ch.iến chống COVID-19.

Cụ thể, hai g.ã khổng lồ c.ô.ng nghệ này cho biết họ sẽ tạo ra cá.c c.ô.ng cụ “c.ô.ng nghệ th.eo d.õi tiếp xúc” hoạt đ.ộng với sự h.ỗ tr.ợ của Bluetooth giúp nhắc nhở ng.ười dùng nếu họ tiếp xúc gần với ng.ười đã nh.iễm B.ệnh, theo tuyên b.ố chung từ hai c.ô.ng ty.

“Nhiều nhà chức trá.ch y tế c.ô.ng, cá.c Tr.ường đại học và cá.c t.ổ ch.ức phi chính phủ hàng đ.ầu khắp thế giới đang nỗ lực phát triển c.ô.ng nghệ th.eo d.õi tiếp xúc.

Để tiến xa hơn, Apple và Google sẽ ra mắt một giải pháp toàn diện, b.ao gồm cá.c giao diện lập trình ứng d.ụng (API) và c.ô.ng nghệ cấp hệ điều hành để h.ỗ tr.ợ trong việc th.eo d.õi tiếp xúc” – tuyên b.ố nêu.

Cả hai c.ô.ng ty cho biết họ sẽ t.ung r.a cá.c ứng d.ụng trên kho ứng d.ụng vào thá.ng 5. Đây là một phần trong “một nền tảng th.eo d.õi tiếp xúc dựa trên Bluetooth rộng hơn” giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19.

c.ô.ng nghệ th.eo d.õi tiếp xúc trên giúp ng.ăn ch.ặn sự lây lan của COVID-19 bằng cá.ch khuyên ng.ười dùng nên tự cá.ch ly sau khi họ đã tiếp xúc với một ng.ười b.ệnh. Theo Hãng tin Bloomberg, c.ô.ng nghệ này có tiềm năng giá.m s.át khoảng 1/3 dân số thế giới.

Cá.c nhà l.ãnh đ.ạo tại Apple và Google đều nhấn mạnh sẽ ưu tiên sự riêng tư của ng.ười dùng. “Việc th.eo d.õi tiếp xúc có thể giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19 và có thể được th.ực h.iện mà kh.ô.ng g.ây t.ổn h.ại cho sự riêng tư của ng.ười dùng” – CEO của Apple, ô.ng t.im Cook, cho biết trên Twitter.

gi.áo s.ư John Brownstein, một nhà dịch tễ học ở Canada, đ.á.nh giá th.eo d.õi tiếp xúc là một c.ô.ng cụ cực kỳ quan trọng trong cá.c cuộc đ.iều tr.a dịch tễ.

“th.eo d.õi tiếp xúc đã được th.ực h.iện trong một thời gian dài. Rõ ràng, với sự xuất hiện của điện thoại di đ.ộng, nó đã trở thành một loại ‘đ.èn hiệu tự nhiên’ giúp biết được bạn đã tiếp xúc với ai” – ô.ng nói.

b.ình a.n

Nguồn: tuoitre.vn

Chia sẽ